28
marras

Forskarträff med fokus på hållbarhet i den tidiga barndomen

Ann-Christin Furu, Liisa Suomela & Lili-Ann Wolff

Under tre dagar i slutet av oktober samlades vi, tre forskare med ett gemensamt intresse för hållbarhet i småbarnspedagogisk kontext, på Tvärminne forskningsstation. Vårt syfte var att tillsammans närma oss forskningstemat genom reflektion och diskussion, analys och skrivande under en tre dagar lång verkstad. Vi hade också för avsikt att dra upp riktlinjerna för vår fortsatta tvärvetenskapliga forskning på området.

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har en nyckelroll i skapandet av en hållbar värld. Människans grundläggande värderingar formas i den tidiga barndomen och genom en hållbar småbarnspedagogik kan barn lägga grunden för handlingsmönster som bidrar till en hållbar livsstil. I internationella och nationella policydokument ställs stora förväntningar på utbildningens roll i hanterandet av hållbarhetsfrågor. Likaså formuleras en förväntning om att kommande generationer bör ha beredskap att möta och lindra den pågående klimatkrisen, den ekologiska krisen, och de ekonomiska, sociala och kulturella utmaningar dessa medför. De nya styrdokument som ligger till grund för verksamheten i daghem och förskolor lyfter explicit fram hållbarhetsfrågor som en del av värdegrunden och de mångsidiga kompetenser barn förväntas utveckla under barndomen.

De otaliga policydokument som formulerar hur hållbarhetspedagogiken i landet ska förverkligas ger en rosig bild av hållbarhet inom det finländska samhället och utbildningen, men iakttagelser och erfarenheter från lärarutbildning, lärarfortbildning och den praktiska verksamheten på daghem och förskolor pekar i en annan riktning. Vi verkar ännu ha många steg att ta innan vi kan tala om en hållbar småbarnspedagogik och förskoleundervisning där alla barn skulle ha tillgång till likvärdig, omfattande och helhetsbetonad fostran och utbildning kring hållbarhetsfrågor.

Så vilka är då förutsättningarna för att framöver förverkliga hållbarhet inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Finland? Vi har under två års tid undersökt blivande barnträdgårdslärares förståelse av begreppet hållbar utveckling. På basen av ett hundratal studenters tankekartor har vi nu fått en bild av förståelsen för – och indirekt även beredskapen att arbeta med – hållbarhetsfrågor på daghem och förskolor. Resultaten publiceras i en första artikel som accepterats för publicering och vi arbetade under dagarna på Tvärminne med den andra artikeln utgående från ett utvidgat material. Båda studierna visar att variationerna är mycket stora och att förståelsen hos studenterna generellt är bristfällig. Därigenom visar vår forskning att de tidigare nivåerna i det finländska utbildningssystemet inte lyckats i sitt uppdrag att fostra och undervisa i hållbarhetsfrågor på ett sätt som ger studenterna en gedigen förståelse av fältet. Forskningen indikerar att utbildningen i hållbarhetsfrågor inom barnträdgårdslärarutbildningen borde ges hög prioritet. Den borde vara ämnesövergripande och byggas upp så att studenterna ges tillfälle att utveckla både en teoretisk helhetssyn och ett aktivt personligt engagemang i frågan.

De tre dagarna i Tvärminne gav oss möjlighet att koncentrerat fördjupa oss i arbetet med en kommande artikel. Vi kunde diskutera relevanta teoretiska och metodologiska perspektiv, analysera och tolka det insamlade materialet, inleda arbetet med att dra slutsatser och se implikationer. Vistelsen väckte förmodligen fler frågor än den gav svar. Under promenader i den friska havsvinden ventilerade vi behovet av att höja profilen gällande ”hållbarhet i den tidiga barndomen” såväl inom samhällsdiskussionen som inom utbildningsfältet. Konturerna till kommande gemensamma forskningsprojekt tog form och i planen finns nu att söka medel för dessa. Vi riktar ett varmt tack till SIRENE-nätverket för det ekonomiska bidraget som möjliggjorde vår vistelse på Tvärminne!

 

Ann-Christin Furu är universitetslektor, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Liisa Suomela är pensionerad lektor, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Lili-Ann Wolff är universitetslektor, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet 

 

Bild: Ann-Christin Furu

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...