12
helmi

Stigfinnarna – om skapandet av en hållbar småbarnspedagogik

Ann-Christin Furu

Hållbarhet inom småbarnspedagogik är fortfarande ett i det närmaste outforskat fält i Finland. Även i ett internationellt perspektiv råder det underskott på både teoretisk och empirisk forskning, trots att hållbarhet i allt högre grad förverkligas praktiskt i den dagliga verksamheten med barn under skolåldern.

I projektet Stigfinnarna medverkar just nu fyra daghem från fyra orter i västra och södra Finland. Genom en deltagarbaserad forskningsdesign möts praktiker och forskare för att finna nya sätt att göra den småbarnspedagogiska verksamheten hållbar. Deltagarna i projektet är pedagoger (barnträdgårdslärare, socionomer och barnskötare) med ett intresse för hållbarhetsfrågor och en vilja att utveckla sin verksamhet så att den genomsyras av hållbarhetstänkande.

Projektet inleds och avslutas med att alla deltagare gör en kartläggning av sin egen verksamhet med hjälp av den svenska versionen av Environmental Rating Scale for Sustainable Development in Early Childhood (ERS-SDEC). Kartläggningen omfattar de sociala, kulturella, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. För varje dimension finns en rad indikatorer som fungerar som underlag för pedagogernas individuella reflektioner och för gemensamma diskussioner i arbetsgemenskapen. Projekt Stigfinnarna innebär att ERS-SDEC för första gången prövas i en finländsk kontext.

Under hela 2018 kommer de fyra medverkande daghemmen att pröva nya sätt att vidareutveckla sin verksamhet i mera hållbar riktning. Varje arbetsgemenskap erbjuds möjlighet till regelbunden handledning och får tillgång till verktyg som kan användas för planering och genomförande av förändringar, både av strukturell och pedagogisk karaktär. Pedagogerna dokumenterar kontinuerligt det förändringsarbete som görs och de olika arbetsgemenskaperna uppmuntras också till kollegial reflektion sinsemellan via en sluten Facebookgrupp. Deltagarna har även en gemensam digital plattform där man kan dela material.

Pramling, Samuelsson och Park (2017) hävdar att hållbarhetspedagogik hänger nära samman med en småbarnspedagogik av hög kvalitet. Förverkligandet av hållbarhet förutsätter enligt dem välutbildade pedagoger, som är kapabla att låta barn vara delaktiga och aktiva aktörer i lärandeprocessen. Det förutsätter också en verksamhetskultur som bygger på aktivt utforskande, kritisk reflektion och diskussion tillsammans med barnen – och processer som medvetet bidrar till barns meningsskapande.

I dagsläget vet vi att det finns en diskrepans mellan vision och verklighet när det gäller hållbarhet inom finländsk småbarnspedagogik. Hållbarhet förverkligas i mycket varierande grad i daghemmen i vårt land. Projekt Stigfinnarnas kärna är en öppen dialog med forskare inom fältet och de praktiker som har möjlighet att göra hållbarhet till en levande praktik inom småbarnspedagogiken. Genom projektet möts nu policy, teori och empiri i en process som möjliggör kunskapande såväl top-down som bottom-up, men också kollegialt utbyte mellan praktiker i olika regioner. Projektet är därmed ett steg på vägen mot en småbarnspedagogik av hög kvalitet som ger barn i olika delar av landet jämlika möjligheter att utveckla en hållbar livsstil.

Bibliografi:

  • Pramling Samuelsson, Ingrid & Park, Eunhye (2017): How to educate children for Sustainable Learning and a Sustainable World. International Journal of Early Childhood, 49 (2), s 273-285.

 

Ann-Christin Furu är universitetslektor inom studieinriktningen för barnträdgårdslärare, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och medlem i styrgruppen för SIRENE. Hon fungerar som forskningsledare för projektet Stigfinnarna.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...